Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU, USTALENIA PRZYCZYNY ZGONU

ORAZ WYSTAWIENIA KARTY ZGONU OSOBOM ZMARŁYM

NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”

Treść zapytania - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU, USTALENIA PRZYCZYNY ZGONU

ORAZ WYSTAWIENIA KARTY ZGONU OSOBOM ZMARŁYM

NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO”

Treść zapytania - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

 

czerwona 
1-go grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. 

 
W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz happeningi poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. W Polsce każdego roku prowadzone są kampanie multimedialne przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W tym czasie poruszane są najważniejsze kwestie związane z tą chorobą. Światowy Dzień AIDS powstał z myślą o osobach chorych oraz w celu uświadamiania społeczeństwu tematu dot. tej właśnie choroby. Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi wirusem HIV oraz chorobą AIDS jest czerwona wstążka. Podczas spotkań słuchacze uświadamiani są w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia oraz, co należy robić aby ich unikać. Namawiają także do niesienia pomocy oraz wsparcia osobom chorym oraz zaprzestania ich wykluczania ze społeczeństwa. W tym dniu uczestnicy zapalają na znak solidarności z osobami, które przegrały walkę z chorobą czerwone znicze oraz przywdziewają czerwoną wstążkę. 
 
Co 6 sekund… 
Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum AIDS dokładnie, co 6 sekund na całym świecie dochodzi do zarażenia wirusem HIV. Większość osób będących zakażonymi nie jest tego świadoma, a niestety nie leczone prowadzi do powstania bardzo niebezpieczne choroby AIDS. AIDS to zespół nabytego niedoboru odporności, który charakteryzuje się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4. W związku z tym dochodzi do uszkodzenia układu immunologicznego czego konsekwencją jest nabywanie chorób takich jak np. nowotwory, zapalenie płuc, grzybica i inne. Wirusem HIV można zarazić się poprzez kontakt osoby zdrowej z krwią lub błoną śluzową nosiciela. Do zakażenia dochodzi również przez niewysterylizowane narzędzia, igły itp. Często drogą zakażenia są kontakty płciowe. 
Wirus przedostaje się wraz ze spermą, preejakutem oraz śluzem szyjowym. Innym sposobem na zakażenie może być transfuzja, przeszczep lub dializa. Choć są to sytuacje dość rzadkie. Istnieje także dość liczna grupa zarażona w studio tatuaży, dlatego zawsze należy wybierać te renomowane, o nienagannej opinii. Każda osoba, która współżyje powinna stosować prezerwatywy. Ryzyko zakażenie wzrasta u osób, które współżyją z wieloma partnerami lub też często ich zmieniają. Choć prezerwatywy nie dają 100% pewności to jednak obniżają ryzyko zarażenia się od 80-95%. 
 
Jakie są objawy zarażenia? 
U osoby, u której podejrzewa się zakażenie w ciągu kilku dni występują objawy podobne do silnego przeziębienia lub grypy. Mogą się utrzymywać do kilku tygodni. Pojawia się gorączka oraz powiększają się węzły chłonne. Następnie wszelkie objawy mijają. Okres ten nie trwa długo, bowiem po czasie dochodzi do niewydolności układu odpornościowego. Osoba zakażona zaczyna czuć się coraz gorzej, aż w skutek AIDS zaczyna chorować na różne poważne choroby. Niestety długość życia w przypadku AIDS wynosi ok. 40 lat, co nie zmienia faktu, iż tworzone są nowe leki, które wydłużają życie pacjentów. Może w najbliższej przyszłości powstanie lek, który zatrzyma tę śmiertelną chorobę. Apelujemy do regularnego badania krwi choćby poza miejscem zamieszania (jeśli wstydzimy się u siebie w mieście) w celu profilaktyki.

 

Artykuł ze strony: https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-aids

zdjęcie podpis porozumienia

 

22 listopada 2017 r. pomiędzy Powiatem Koszalińskim, pełniącym funkcję Lidera partnerstwa a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, będącym Partnerem Projektu, zawarte zostało porozumienie w celu aplikowania o dofinansowanie Projektu w ramach ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Konkurs nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Na mocy niniejszego porozumienia, po otrzymaniu dofinansowania w przedmiotowym konkursie, strony zawrą pisemną umowę partnerską wspólnej realizacji Projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Projekt zaplanowano również dla mieszkańców naszego powiatu, z zakresu badań raka jelita grubego, w okresie ok. 4,5 roku zostałoby przebadanych 3 000 osób. W tym celu, w jednym z działań Projektu, zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu do badań – videokolonoskopu.

Przypomnijmy, iż w ostatnich latach (2014-2017) Powiat Koszaliński dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia i Norweskich Mechanizmów Finansowych, realizował Projekt pn. „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”, w którym przeprowadzono 3000 bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu, w zakresie nowotworów płuc i oskrzeli, męskich narządów płciowych oraz jelita grubego. Przeprowadzone na szeroką skalę działania informacyjno – promocyjne przyczyniły się do pobudzenia świadomości mieszkańców i ukazały jak ogromna jest skala zagrożeń nowotworowych w naszym regionie. Zainteresowanie tym projektem przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Widząc chęć i otwartość mieszkańców na korzystanie z tego typu badań, postanowiliśmy raz jeszcze przyczynić się do poprawy zdrowia naszych Mieszkańców.

Wyniki ogłoszonego konkursu będą znane już pod koniec lutego 2018 r.

Pamiętajmy! Rak to nie wyrok, a tylko profilaktyką i dbaniem o własne zdrowie jesteśmy w stanie go pokonać.

 

Na zdjęciu: Dyrektor SP ZOZ MSW w Koszalinie - Elżbieta Czeszewska; Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych - Monika Zaręba; Starosta Koszaliński - Marian Hermanowicz; Wicestarosta Koszaliński - Dariusz Kalinowski.

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

antybiotyk

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach jest coroczną europejską inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego, która odbywa się w dniu 18 listopada w celu podniesienia świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na antybiotyki, oraz racjonalnego stosowania antybiotyków. Najnowsze dane potwierdzają, że w całej Unii Europejskiej wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami opornymi i że antybiotykooporność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.
Racjonalne stosowanie antybiotyków może przyczynić się do zahamowania rozwoju bakterii opornych i zachowania skuteczności stosowania antybiotyków dla przyszłych pokoleń. Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest wsparcie działań na poziomie krajowym mających ograniczyć niepotrzebne stosowanie antybiotyków w szpitalach za pomocą opracowania i rozpowszechnienia materiałów edukacyjnych promujących właściwe stosowanie antybiotyków.

W całej Europie podejmuje się obecnie wiele inicjatyw w celu rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach związanych z niewłaściwym stosowaniem antybiotyków oraz o właściwym stosowaniu antybiotyków.

Na czym polega problem?
Bakterie oporne na antybiotyki są codziennym problemem występującym w szpitalach w całej Europie.

Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?
Właściwe stosowanie antybiotyków może zapobiec pojawianiu się i selekcji bakterii opornych na antybiotyki.

Na czym polega problem?

 • Występowanie bakterii opornych na antybiotyki stało się codziennym problemem szpitali w całej Europie.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus (MRSA) opornymi na meticylinę, enterokokami (VRE) wankomycynoopornymi oraz wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile.
 • Występowanie, selekcja oraz rozprzestrzenianie opornych bakterii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach:
  • Zakażenia wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki powodują wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów jak również wydłużenie okresu hospitalizacji.
  • Oporność na antybiotyki często prowadzi do opóźnienia włączania właściwej terapii antybiotykowej.
  • Niewłaściwa bądź opóźniona terapia antybiotykowa u pacjentów z ciężkimi zakażeniami wiąże się z gorszymi wynikami leczenia oraz niejednokrotnie śmiercią pacjenta.
  • Liczba antybiotyków będących w badaniach klinicznych jest niewielka i, jeśli oporność na antybiotyki będzie nadal wzrastać, nie będzie antybiotyków gwarantujących efektywną terapię.

W jaki sposób stosowanie antybiotyków wiąże się z powyższym problemem?

 • Pacjenci hospitalizowani z dużym prawdopodobieństwem zostaną poddani terapii antybiotykowej, która w 50% przypadków może być nieskuteczna.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków w szpitalach jest jednym z głównych czynników, powodujących powstawanie oporności na antybiotyki.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może przejawiać się w następujących działalniach:
  • Gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
  • Gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
  • Gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
  • Gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
  • Gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
  • Gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.

Dlaczego warto promować rozważne stosowanie antybiotyków?

 • Rozważne stosowanie antybiotyków może zapobiegać występowaniu oraz selekcji bakterii opornych na antybiotyki.
 • Zmniejszenie zużycia antybiotyków prowadzi do ograniczenia zakażeń Clostridium difficile.

W jaki sposób promować rozważne stosowanie antybiotyków?

 • Wielorakie strategie takie jak edukacja, stosowanie rekomendacji terapeutycznych opartych na faktach naukowych (EBM) i polityki antybiotykowe, konsultowanie lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, mikrobiologów lub farmaceutów, mogą skutkować prowadzeniu lepszej terapii antybiotykowej a tym samym zmniejszeniem oporności na antybiotyki.Monitorowanie oporności na antybiotyki oraz ich zużycia w szpitalach dostarczyło pożytecznych informacji przydatnych w empirycznej terapii antybiotykowej u ciężko chorych pacjentów.Właściwa profilaktyka antybiotykowa w chirurgii (odpowiedni czas rozpoczęcia oraz trwania kuracji) wiąże się z niższym ryzykiem zakażeń ran pooperacyjnych oraz niższym ryzykiem pojawienia się bakterii opornych na antybiotyki.
 • Badania wskazują, iż w niektórych przypadkach można zalecić krótszy czas leczenia bez wpływu na wynik leczenia, co również wpływa na niższą frekwencję oporności na antybiotyki.Pobieranie próbek mikrobiologicznych przed rozpoczęciem empirycznej terapii antybiotykowej, monitorowanie wyników posiewów oraz uaktualnianie leczenia antybiotykami w oparciu o wyniki badań stanowią czynniki zmniejszające nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków.

 

Artykuł ze strony: http://www.antybiotyki.edu.pl/news03.php

POChP215 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP); (World COPD Day, World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day) – międzynarodowe święto, obchodzone corocznie w 2. lub 3. środę listopada, poświęcone tematyce przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi.

PoChP

To schorzenie polega na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Częstość występowania tej choroby wzrasta wraz z wiekiem. Wśród osób po 65. roku życia występuje ona u ok. 14,2% osób. POChP jest związana (najczęściej) z wiekiem, paleniem tytoniu i zagrożeniami środowiskowymi, także w miejscu pracy (pyły i inne zanieczyszczenia powietrza itp.).

Obecnie na choroby przewlekle dróg oddechowych (m.in. POChP) cierpi ponad 1 miliard osób na świecie. W samej Europie ponad 130 milionów ludzi ma alergię górnych dróg oddechowych, a 30 mln – astmę. W Polsce choroby układu oddechowego należą do najczęściej występujących schorzeń do 30. roku życia i coraz częściej występują w wieku starszym.

 

W tym dniu światowe służby zdrowia i grupy pacjentów podejmują różne działania, w tym edukacyjne, jak i badania spirometryczne.

 

 

Artykuł ze strony: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-przewleklej-obturacyjnej-choroby-pluc/;https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_POChP

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:
1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
20 października jako Europejski Dzień Seniora,

14 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora.
senior

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

 

Artykuł ze strony:https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-seniora

Światowy Dzień Cukrzycy (World Diabetes Day) – międzynarodowe święto, obchodzone corocznie 14 listopada, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga, ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (ang. International Diabetes Federation, IDF) w 1991 roku, w 70. rocznicę odkrycia hormonu (1921).

cukrzyca

Święto ma zwrócić uwagę na globalny wymiar cukrzycy, zwiększyć świadomość społeczną na temat tej choroby i promować właściwe działania profilaktyczne. Szacuje się, że około 285 milionów ludzi na świecie choruje na cukrzycę, z czego 90% cierpi na cukrzycę typu 2 (tzw. cukrzyca dorosłych), do której w dużej mierze przyczynia się otyłość i niezdrowy styl życia. Prognozy na przyszłość są również bardzo niepokojące – do roku 2030 liczba chorych może się nawet podwoić, a Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom w USA opisuje obecny stan zachorowalności jako epidemię. Co więcej, miliony nie wiedzą o tym, ze chorują. Nieleczona cukrzyca stopniowo wyniszcza organizm, od problemów ze wzrokiem, poprzez nerki, serce, aż po zaburzenia neurologiczne czy tak zwaną „stopę cukrzycową”. Jest co prawda chorobą nieuleczalną, jednak przyjmując leki i prowadząc właściwy tryb życia, można nad nią zapanować i dożyć późnej starości. Cukrzyca w naszej cywilizacji istnieje od wielu tysięcy lat (jeszcze zanim została sklasyfikowana), a jej łacińska nazwa diabetes mellitus oznacza „miodowy słodki przepływ” – charakterystyczny dla tej choroby cukier w moczu badany był kiedyś w jedyny możliwy sposób, czyli organoleptycznie.

 

Atykuł ze stron:https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-cukrzycy; https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_Cukrzycy

Święto osób niewidomych i niedowidzących.

laska

Dzień Bezpiecznej Białej Laski (ang. White Cane Safety Day), proklamowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych.

Celem obchodów jest przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i niedowidzących.
Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości.

 

Artykuł ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Bia%C5%82ej_Laski

również Światowy Dzień Pneumonii, Światowy Dzień Walki z Pneumonią (ang. World Pneumonia Day) – międzynarodowe święto obchodzone corocznie
12 listopada w celu podniesienia świadomości na temat tej choroby oraz promowania jej skutecznej profilaktyki i leczenia. Ustanowione przez Światową Koalicję przeciwko Zapaleniu Płuc u Dzieci (ang. Global Coalition Against Child Pneumonia), wspierane technicznie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), UNICEF oraz Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Na całym świecie zapalenie płuc zabija małe dzieci częściej niż jakakolwiek inna choroba. 

W Polsce na zapalenie płuc choruje kilkaset tysięcy osób rocznie. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, osób w podeszłym wieku i chorych z obniżoną odpornością. Tę chorobę trudno odróżnić od tradycyjnego przeziębienia. Jednak zaniedbane zapalenie płuc, może być niebezpieczne.Przed zapaleniem płuc każdy może się uchronić. Dlatego ważne jest by pamiętać i nie bać się szczepionek.

 

płuca

Artykuł ze strony:https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_Zapalenia_Płuc; 
                          www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/981903,Swiatowy-Dzien-Zapalenia-Pluc

Kalendarz

Styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

POZ

Apteki